انتخابات
36 بازدید
تاریخ ارائه : 5/13/2013 11:38:00 AM
موضوع: علوم سیاسی

بسمه تعالی

ما به وصیت امامان و سفارش دوستان شهیدمان در تمام انتخابات در صحنه حاضر خواهیم شد.